Privacyverklaring

De vereniging
Atletiekvereniging loogroep Aart Stigter (de vereniging) is als vereniging lid van de Atletiekunie. Doel van de vereniging is het verkrijgen van een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie voor haar leden. De vereniging is gevestigd in Utrecht en maakt deel uit van district 2 van de Atletiekunie.

Privacy
De vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en het respecteren van de privacy van haar leden. In deze privacyverklaring maar de vereniging duidelijk op welke wijze zij daar invulling aan geeft. Deze verklaring is herkenbaar vermeld op de website van de vereniging.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
De vereniging verzamelt en beheert alleen die persoonsgegevens die in het kader van het lidmaatschap, alsmede het lidmaatschap van de Atletiekunie, zijn vereist.

In bijzondere gevallen, en alleen wanneer daarvoor toestemming is verleend door betrokkene en/of zijn ouder/voogd, gebruikt de vereniging persoonsgegevens, waaronder foto’s (van jeugdleden), voor verslagen van door de vereniging georganiseerde activiteiten, alsmede de vermelding van uitslagen van activiteiten (wedstrijden) waaraan door leden van de vereniging is deelgenomen. Deze informatie wordt vermeld op de beveiligde website van de vereniging.

Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. De vereniging verstrekt zonder toestemming, op geen enkele wijze persoonsgegevens van haar leden aan (commerciële) derden, anders dan de Atletiekunie en Sportlink (ledenadministratie).

De persoonsgegevens
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt gedurende het lidmaatschap van de vereniging. Na beëindiging van het lidmaatschap worden, zodra is vastgesteld dat betrokkene aan zijn verlichtingen heeft voldaan, de persoonsgegevens verwijderd uit de database van de vereniging.

Eenmaal gegeven toestemming voor gebruik van persoonsgegevens op de website van de vereniging kan ieder moment op een schriftelijk verzoek ingetrokken.
De persoonsgegevens kunnen op ieder moment op een schriftelijk verzoek van betrokkene worden gewijzigd of gecorrigeerd.
Het lid heeft het recht over het gebruik van zijn persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website
Deze website wordt gebruikt voor het aanmelden als nieuw lid van de vereniging (digitale aanmelding). Op dit digitale aanmeldformulier wordt naar deze privacyverklaring verwezen en naar de bekendheid ermee gevraagd.
Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan de website van de vereniging worden verzameld, zoals de datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina’s van de site die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze site bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de site te verbeteren, trends te analyseren en de site te beheren.

Tenslotte

De vereniging maakt geen gebruik van cookies. Een z.g. “cookieverklaring” is derhalve niet aan de orde.

De leden van het Bestuur van de vereniging zijn bevoegd de persoonsgegevens van haar leden te beheren. De leden van het bestuur zijn tot geheimhouding verplicht.